Załatwianie spraw

Przyjmowanie skarg i wniosków:Prezes Spółki  przyjmuje interesantów  w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach: 9.30 – 15.00. W przypadku gdy wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Prezes przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach: 9.30 – 15.00.

Pozostali pracownicy ZGM Sp. z o.o. w Świeciu zajmują się obsługą interesantów codziennie ( PN- PT) w godzinach pracy Spółki.
Zarząd – Prezes Spółki (pok. 2a) – tel.  52 33 16 524. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest zobowiązany do prowadzenia wszystkich spraw Spółki i zarządzania jej majątkiem.

Sekretariat, Kadry (pok. 2) – tel. 52 33  11 456. Zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z obsługą sekretariatu oraz czynnościami z zakresu spraw pracowniczych osób zatrudnionych w ZGM Spółka z o.o.

Dział Techniczny
pok. 1 ( parter) – tel. 52 33 24 296
pok. 3 ( piętro) – tel. 52 33 24 290.
Przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń o awariach i bezzwłoczne zlecanie ich usunięcia pracownikom ekipy lub zleceniobiorcom. Typowanie robót do wykonania w odzyskanych lokalach gminnych przeznaczonych do zasiedlenia. Realizacja wniosków o wymianę okien,  przestawianie pieców, naprawę pokryć dachowych i inne w lokalach gminnych. Zlecanie zadań z zakresu obsługi terenów zielonych i porządku przy administrowanych budynkach.

Dział Administracji (zasoby komunalne) (pok. 7) – tel. 52 33 12 970. Obsługa najemców lokali komunalnych – naliczanie i rozliczanie opłat za czynsz i media oraz obsługa administracyjna w zakresie najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, użytkowych, garaży oraz gruntów pod garaże stanowiących własność gminy Świecie.

Dział Windykacji (zasoby komunalne) (pok. 14) – tel. 52 33 24 289. Zajmuje się całokształtem zadań związanych ze ściąganiem należności  w stosunku do osób zalegających z płatnościami za najem lokali mieszkalnych, socjalnych, gruntów pod garaże ,lokali użytkowych i innych. Do zadań w szczególności należy: analiza sald czynszowych  pod względem wysokości zadłużeń, wysyłanie wezwań do zapłaty w przypadku, ustalanie z dłużnikami harmonogramu spłat należności poprzez spisywanie zobowiązań do zapłaty ( negocjacje).

Dział Finansowo księgowy (zasoby komunalne) (pok. 9) – tel. 52 33 24  294. Do zadań w szczególności należy prowadzenie gospodarki finansowej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób zapewniający zabezpieczenie środków finansowych na działalność eksploatacyjną i remontową administrowanych zasobów wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Świecie.     

Dział Księgowości – wspólnoty mieszkaniowe – pok. 5, 6, 8, 11, 12.
1. pok. 5  – tel. 52 33 24 287,
2. pok. 6 – tel. 52 33 24 297,
3. pok. 8 – tel. 52 33 24 292,
4. pok.11 – tel. 52 33 24 298,
5. pok.12 – tel. 52 33 24 295.

Obsługa właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez Spółkę w zakresie wszystkich opłat za lokale i media oraz współpraca z zarządami wspólnot. Do zadań w szczególności należy: uzgadnianie stanów finansowych i wyjaśnianie sald, sporządzanie bilansów dla wyodrębnionych wspólnot, rozliczanie podatków, windykacja – wysyłanie wezwań do zapłaty, współpraca z komornikiem celem odzyskania należności.