Informacja

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu. Data publikacji strony internetowej: 2018-10-20 . Data […]

Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 333.000,- ( trzysta trzydzieści trzy tysiące ) złotych i dzieli się na 333 ( trzysta trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały po 1.000,- ( jeden tysiąc) złotych każdy. Kapitał zakładowy Spółki został objęty w całości przez Gminę Świecie i pokryty aportami.

Załatwianie spraw

Przyjmowanie skarg i wniosków:Prezes Spółki  przyjmuje interesantów  w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach: 9.30 – 15.00. W przypadku gdy wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Prezes przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach: 9.30 – 15.00. Pozostali pracownicy ZGM Sp. z o.o. w Świeciu zajmują się […]

Informacje o spółce, kontakt

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zwany dalej Spółką powstał w celu kontynuowania działalności zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu, który wcześniej wielokrotnie podlegał zmianom organizacyjnym.  Spółka  działa od dnia 1 stycznia 2006 roku na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki Repertorium A numer 5564/2005 z dnia 25.10.2005 r.Poprzez dokonanie rejestracji Spółka nabyła […]