Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont dwóch mieszkań stanowiących pustostany w budynku przy ul. Tucholskiej 7c/27 w Świeciu oraz w budynku przy ul. Tucholskiej 7a/69 w Świeciu.

Wszelkich informacji na temat niniejszego zadania można uzyskać w naszym zakładzie tel. 052 332 42 96 – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński.

Ofertę prosimy składać w terminie do 16 października 2020 r. (godzina 8:00). 

W treści oferty  winny być określone odrębne ceny (brutto) za wykonanie obydwu zadań oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac). Ocenie podlegać będzie jednak łączna cena za wykonanie obydwu przedmiotowych remontów. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót –  połowa października 2020r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 8:25 w dniu 16 października 2020r.