ZGM Sp z o.o. poszukuje osób na stanowisko:„Konserwator -wodno-kanalizacyjny”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu
ul. Ciepła 4
poszukuje osób na stanowisko:
„Konserwator -wodno-kanalizacyjny”
Zakres obowiązków:
1) wymiana uszkodzonej armatury wod-kan zgodnie z poleceniem przełożonego,
2) usuwanie awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod-kan,
3) wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych na sieciach wod-kan w
administrowanych budynkach zgodnie z poleceniami przełożonego oraz zleceniami wspólnot
mieszkaniowych,
4) diagnozowanie i usuwanie przyczyn zatkanej instalacji wod-kan-udrażnianie:

 • zlewów kuchennych,
 • toalet – podwieszanych oraz kompaktowych WC,
 • kratek pod wanną,
 • pionów oraz poziomów kanalizacyjnych wewnątrz budynków,
 • umywalek itp.
  5) montaż i wymiana wodomierzy zgodnie ze składanymi przez mieszkańców zleceniami,
  6) prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi pracami (potwierdzenie wykonania robót
  remontowych- naprawczych, notatki dot. usuwanych awarii),
  7) obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu technicznego
  obsługiwanych urządzeń,
  8) bieżące informowanie zlecającego o etapach i wykonaniu zleconych zadań.
  Wymagania:
 • wykształcenie kierunkowe zawodowe lub techniczne,
 • umiejętność czytania planów oraz rysunków technicznych dot. instalacji wod-kan,
 • prawo jazdy kat. B,
 • sumienność, dokładność, rzetelność oraz zaangażowanie,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie prac na sieciach wod-kan,
 • umiejętność obsługi spirali (sprężyny) ręcznej i elektrycznej do udrażniania instalacji wod-kan
  Oferujemy:
  1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  2) zdobywanie doświadczenia w zawodzie,
  3) pracę w stabilnej firmie, gwarantującej dbałość o pracownika.
  Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV
  i listu motywacyjnego na adres: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl lub pocztą na adres:
  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie do dnia 26.02.2024 r.
  z dopiskiem w tytule wiadomości lub na kopercie: „Konserwator wod-kan”.
  W składanych ofertach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
  Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania
  rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Zakład
  Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu. ( zał. Klauzula RODO) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
  ZGM Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Klauzula informacyjna dotycząca ubiegających się o zatrudnienie
(rekrutacyjna)
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu, z siedzibą przy ulicy Ciepłej 4
informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również
przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych – Dz.U.2018.1000) oraz związane z nią akty wykonawcze. W zawiązku z
prowadzonym postępowaniem dotyczącym zatrudnienia w tut. Zakładzie i złożonymi przez
Panią/Pana w tym zakresie dokumentami aplikacyjnymi, mając na uwadze powyższe, w
wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, ZGM Sp. z o.o.
w Świeciu informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu z siedzibą przy ul. Ciepłej 4,
  (tel.: 52 33 11 456),
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we
  wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 601 992 970,
  e-mail: partnersystem.iod@gmail.com
 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania
  rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz mogą być przetwarzane w oparciu o art. 9
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy,
 4. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych nie objętych zakresem wskazanym w
  ogłoszeniu aplikacyjnym, a wynikających m.in. z art. 22 Kodeksu pracy (imię i nazwisko,
  data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, etc.), jest
  dobrowolne,
 5. Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym, a podające dane wykraczające
  poza ich podstawowy, wymagany zakres (o którym mowa w pkt 4), winny zamieszczać w
  swoich dokumentach aplikacyjnych następującą klauzulę:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszej
  rekrutacji, w oparciu zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”,
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy
  zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem,
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom
  uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 8. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie
  usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze.
 9. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną
  dołączone do jego akt osobowych.
 10. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez
  zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane
  zostaną komisyjnie zniszczone. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się wyłącznie z
  wybranymi osobami.
 11. Administrator informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje
  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
  Prezes Spółki
  ZGM Sp. z o.o. w Świeciu
  mgr inż. Paweł Bednarski
 12. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych informacje
  o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną
  upublicznione na stronie internetowej zgm.bip.gov.pl,