Ogłoszenie o naborze- wykwalifikowany robotnik zieleni:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Ciepłej 4 zatrudni pracownika na stanowisku: konserwator zieleni – w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe,
 2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy np. w ogrodnictwie, umiejętność wykonywania prac przy pielęgnacji zieleni,
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku– praca na wysokości.
 5. Wymagania dodatkowe:
 6. Umiejętność pracy w zespole,
 7. Odpowiedzialność,
 8. Bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 9. dyspozycyjność

Mile widziane: uprawnienia pilarz, wykształcenie o kierunku ogrodniczym lub rolniczym.

Do podstawowych obowiązków pracownika należało będzie m.in.:

 1. Koszenie( przy użyciu kosiarek i podkaszarek),
 2. Praca z prostymi narzędziami  i elektronarzędziami,
 3. Sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych, podlewanie,
 4. Zakładanie trawnika z siewu i jego pielęgnacja, cięcie żywopłotów, nawożenie, plewienie
 5. Prace związane z cięciem i wycinką drzew przy użyciu pilarki spalinowej  ( zgodnie z posiadanymi uprawnieniami),
 6. Czynności związane z utrzymaniem czystości na terenach zielonych,
 7. Grabienie, prace porządkowe, załadunkowe,
 8. Roboty związane z zimowym utrzymaniem terenów ( odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą,
 9. Prace na wysokości,
 10. Prowadzenie i obsługa pojazdów.

OFERUJEMY:

 1. Zatrudnienie – na stanowisku umowa na czas określony ( próbny) z możliwością przedłużenia.
 2. Praca w dni robocze – poniedziałek-piątek – system jednozmianowy,
 3. Miejsce pracy : teren miasta i gminy Świecie ( Świecie i okoliczne wsie).

Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Ciepłej 4. Z uwagi na stan epidemii preferuje się złożenie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej : sekretariat@zgm-swiecie.com.pl do dnia 12.08.2021 r. do godz. 13.00 ( tel. 52 33 11 456).

Proponowany termin zatrudnienia: sierpień 2021 r.

Oferty winny zawierać:

 1. CV
 2. List motywacyjny.

W składanych ofertach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu. ( zał. Klauzula RODO) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. ZGM Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Klauzula informacyjna dotycząca ubiegających się o zatrudnienie  (rekrutacyjna)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu, z siedzibą przy ulicy Ciepłej 4 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U.2018.1000) oraz związane z nią akty wykonawcze. W zawiązku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zatrudnienia w tut. Zakładzie i złożonymi przez Panią/Pana w tym zakresie dokumentami aplikacyjnymi, mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, ZGM Sp. z o.o. wŚwieciu informuje, że:                                                                                                                            

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu z siedzibą przy ul. Ciepłej 4, (tel.: 52 33 11 456), 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.  

 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz mogą być przetwarzane w oparciu o art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy,                            

4. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych nie objętych zakresem wskazanym w ogłoszeniu aplikacyjnym, a wynikających m.in. z art. 22 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, etc.), jest dobrowolne,                                                                                                                                       

5. Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym, a podające dane wykraczające poza ich podstawowy, wymagany zakres (o którym mowa w pkt 4), winny zamieszczać w swoich dokumentach aplikacyjnych następującą klauzulę:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji, w oparciu zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”,                                                                                                                             

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,                                                                                                                                                 7. Dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,                                                                                        

8. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze.                                                                  

9. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.                                                                                                                 

10. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.                                                                                                                            

12. Administrator informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

 Prezes Spółki

 ZGM Sp. z o.o. w Świeciu

  mgr inż. Paweł Bednarski

Klauzula informacyjna dotycząca ubiegających się o zatrudnienie (rekrutacyjna)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu, z siedzibą przy ulicy Ciepłej 4 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U.2018.1000) oraz związane z nią akty wykonawcze. W zawiązku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zatrudnienia w tut. Zakładzie i złożonymi przez Panią/Pana w tym zakresie dokumentami aplikacyjnymi, mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, ZGM Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu z siedzibą przy ul. Ciepłej 4, (tel.: 52 33 11 456),

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475,  e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.

3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz mogą być przetwarzane w oparciu o art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy,                             

4. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych nie objętych zakresem wskazanym w ogłoszeniu aplikacyjnym, a wynikających m.in. z art. 22 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, etc.), jest dobrowolne,                                                                                                                                        

5. Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym, a podające dane wykraczające poza ich podstawowy, wymagany zakres (o którym mowa w pkt 4), winny zamieszczać w swoich dokumentach aplikacyjnych następującą klauzulę:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji, w oparciu zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”,                                                                                                                             

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,                                                                                                                                                 

7. Dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,                                                                                         

8. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze.                                                                   

9. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.                                                                                                                 

10. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.                                                                                                        

12. Administrator informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

 Prezes Spółki

ZGM Sp. z o.o. w Świeciu

mgr inż. Paweł Bednarski

11. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej zgm.bip.gov.pl,

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Konserwator zieleni

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.  w Świeciu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Konserwator zieleni został wybrany Pan Roman Kuhn zamieszkały w Świeciu.

Uzasadnienie:

Pan Roman Kuhn, jako jedyny złożył dokumenty aplikacyjne i spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.