Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 333.000,- ( trzysta trzydzieści trzy tysiące ) złotych i dzieli się na 333 ( trzysta trzydzieści trzy) równe i niepodzielne udziały po 1.000,- ( jeden tysiąc) złotych każdy. Kapitał zakładowy Spółki został objęty w całości przez Gminę Świecie i pokryty aportami.