Zakup jednego fabrycznie nowego pojazdu dostawczego typu wywrotka z homologacją ciężarową.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu, ul. Ciepła 4, zaprasza do złożenia ofert na zakup, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8.
Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego fabrycznie nowego pojazdu dostawczego typu wywrotka z homologacją ciężarową na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu. Szczegółowy wykaz minimalnych parametrów technicznych i wymagane wyposażenie oraz pozostałe wymogi dla pojazdu zostały określone w Załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia). Przekazanie pojazdu nastąpi w siedzibie Wykonawcy. Odbiór pojazdu zostanie dokonany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez dwie strony.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na zamówiony fabrycznie nowy pojazd, której ważność rozpoczyna się od daty odbioru na okres co najmniej:
1. mechaniczna (nie krótsza niż 2 lata, bez limitu kilometrów),
2. na powłokę lakierniczą (nie krótsza niż 2 lata, bez limitu kilometrów),
3. na perforację karoserii (nie krótsza niż 6 lat, bez limitu kilometrów).
Pełna obsługa gwarancyjna obejmuje wszelkie czynności obsługowe i naprawcze oraz materiały eksploatacyjne zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi samochodu.
Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych gwarancją producenta. Wykonawca wykona postanowienia gwarancyjne na własny koszt. Koszty muszą uwzględniać również zużyte materiały niezbędne do prawidłowego wykonania postanowień gwarancyjnych.
Wykonawca musi udzielić gwarancji zgodnie zaleceniami producenta na wykonane czynności gwarancyjne.

Wykonawca wraz z samochodem przekaże:

  1. świadectwo homologacji,
  2. kartę pojazdu;
  3. książkę serwisową,
  4. instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim.

KONTAKT:
tel.: (0-52) 331 14 56; fax: (0-52) 331 14 53
e-mail: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl
Regon: 340106181, NIP: 5591924269
Konto: Bank Millennium S.A. 95116022020000000060899574ORGAN REJESTROWY: Sąd Rejonowy w BydgoszczyXIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoKRS: 0000247679Kapitał zakładowy: 333 000,00 złZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJSpółka z o.o.ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),
2. pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. aktualny odpis z właściwego rejestru) – jeżeli dotyczy, (Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),
3. wypełniony formularz ofertowy.

Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i złożyć na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu ul. Ciepła 4 lub elektronicznie na adres sekretariat@zgm-swiecie.com.pl.
2. Ofertę należy złożyć w kopercie z opisem: „Oferta na dostawę samochodu dostawczego typu wywrotka do użytku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu” i posiadającej oznaczenia: nazwę i adres
wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku jej złożenia po wyznaczonym terminie.
3. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy (osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
4. Dla potrzeb udowodnienia prawidłowości podpisania oferty przez osobę do tego upoważnioną, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje pełnomocnik – Wykonawca ten winien załączyć do oferty pełnomocnictwo.
5. W przypadku pełnomocnictwa – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Ofertę należy sporządzić w sposób trwały uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów.
7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
8. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę bez wymaganych dokumentów Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy bez możliwości uzupełnienia oferty.
10. Termin złożenia oferty: do 2 października 2020 roku do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 02.10.2020 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Ciepła 4 w Świeciu.
Przyjmuje się następujące kryterium oceny ofert: Cena – znaczenie 100%.
Osoba do kontaktu z wykonawcami: Maciej Słupecki – tel. 523324293, godz. 8.00-14.00.
KONTAKT:
tel.: (0-52) 331 14 56; fax: (0-52) 331 14 53
e-mail: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl
Regon: 340106181, NIP: 5591924269
Konto: Bank Millennium S.A. 95116022020000000060899574
ORGAN REJESTROWY: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000247679
Kapitał zakładowy: 333 000,00 zł
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie

Zamawiający zamieści wyniki postępowania w formie ogłoszenia na swojej stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy podany w fakturze w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu ul. Ciepła 4. tel. 52 33 11 456, e-mail: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail:
daneosobowe24h@wp.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZGM Sp. z o.o. w Świeciu (w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, udzielanie rękojmi i gwarancji, udział w sporach sądowych itp.) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług ( informatyczne, prawne, pocztowe, ubezpieczeniowe, usługowe) oraz organ nadzorczy ( współprzetwarzający) – Gmina Świecie.
5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy/realizacji usługi.
6. Posiada Pan/Pani prawo do:
– uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu w jakim zostały zebrane oraz przez okres rozliczeniowo-roszczeniowy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi profilowania, nie będą także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
KONTAKT:
tel.: (0-52) 331 14 56; fax: (0-52) 331 14 53
e-mail: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl
Regon: 340106181, NIP: 5591924269
Konto: Bank Millennium S.A. 95116022020000000060899574
ORGAN REJESTROWY: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000247679
Kapitał zakładowy: 333 000,00 zł
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka:
1) Samochód nowy z rocznika 2020.
2) Układ napędowy:
– silnik Diesel od 1900 do 2500cm3,
– skrzynia 6 biegowa,
– napęd na przednią oś,
– norma emisji spalin: EURO VI,
-zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7l/100km do 8l/100km.
3) Nadwozie:
– Wywrotka trójstronna z podwójną kabiną,
– min. 5 osobowy,
– szerokość całkowita od 2000mm do 2100mm,
– długość całkowita od 6500mm do 6600mm,
– liczba drzwi: 4,
– max masa całkowita:3500kg,
– ładowność całkowita od 950kg do 1100kg.
4) Wyposażenie:
– centralny zamek,
– światła do jazdy dziennej LED,
– koło zapasowe,
– system kontroli trakcji,
– poduszka powietrzna kierowcy,
– klimatyzacja manualna,
– stała ścianka działowa z oknem,
– szyby przednie elektryczne.
KONTAKT:
tel.: (0-52) 331 14 56; fax: (0-52) 331 14 53
e-mail: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl
Regon: 340106181, NIP: 5591924269
Konto: Bank Millennium S.A. 95116022020000000060899574
ORGAN REJESTROWY: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000247679
Kapitał zakładowy: 333 000,00 zł
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie
KONTAKT:
tel.: (0-52) 331 14 56; fax: (0-52) 331 14 53
e-mail: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl
Regon: 340106181, NIP: 5591924269
Konto: Bank Millennium S.A. 95116022020000000060899574
ORGAN REJESTROWY: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000247679
Kapitał zakładowy: 333 000,00 zł

Pliki do pobrania: