Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy lokalu użytkowego w celu zmiany sposobu użytkowania na trzy lokale mieszkalne w budynku nr 9 na I piętrze, zlokalizowanym przy ul. Duży Rynek w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56 – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty należy składać w terminie do 09 października 2020r. (godzina 8:00).

W treści oferty winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac). Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot remontowo-budowlanych oraz z projektem umowy.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej jak 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – połowa października 2020 r.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 8:15 w dniu 09 października 2020r..